Vedtægter og referater

Klubvedtægter for Kajakklubben Krogen

stk. 1 Klubbens formål er at fremme interessen for kajaksporten, at være samlingssted for denne sports udøvere, at værne om sikkerheden under udøvelse samt at stille materiale til rådighed.

stk. 1 Klubben har hjemsted i Helsingør Kommune.

stk. 2 Klubben er medlem af DKF (Dansk Kano og Kajakforbund) og herigennem af DIF (Danmarks Idræts Forbund).
Samt Københavns Kajak Kreds. (KKK)

stk. 3 Klubben tegnes af formanden sammen med to andre bestyrelsesmedlemmer.

stk. 4 Formand og kasserer kan begge selvstændigt disponere over klubbens konti og øvrige pengemidler.

stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver, der er fyldt 12 år. Medlemmer under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra forældre-/værge. Som passivt medlem kan optages enhver, der af bestyrelsen vurderes at have passende tilknytning til klubben. Som familiemedlem kan indmeldes enhver aktiv udøver under 14 år, der har mindst én forældre som aktivt medlem.

stk. 2 Klubbens medlemmer er pligtige at kende de til enhver tid gældende bestemmelser for DKF, klubbens sikkerhedsbestemmelser samt ordensreglement (husorden) og at efterleve disse.

Stk 3 Forårsager et medlem ved uansvarlighed, grov uagtsomhed eller bevidst tilsidesættelse af interne regler skade på klubbens materiel kan bestyrelsen pålægge den pågældende helt eller delvis at erstatte det ødelagte/beskadigede.

stk. 4 Medlemskontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, forfalder til betaling 31. januar for hele året. Kontingentindbetaling varsles via mail og hjemmeside. Nye medlemmer indmeldt før 1. juli betaler fuldt årskontingent. Nye medlemmer indmeldt efter 30. juni betaler halvt årskontingent.
Er kontingent ikke betalt senest en måned efter indbetalingsfristen kan bestyrelsen udmelde
medlemmet, medmindre der er truffet aftale om betaling.
Alle medlemmer betaler et depositum for nøgle til klubben på kr. 300,-. Depositum tilbagebetales ved aflevering af nøglen. Bortkommer en nøgle, betales ligeledes kr. 300,- for en ny nøgle.

stk. 5 Vurderer bestyrelsen, at et medlem modvirker klubbens tarv, jvf. stk. 2 og stk. 3 eller ved anden adfærd, kan bestyrelsen inddrage medlemmets adgang (nøgle) til at anvende klubbens faciliteter frem til førstkommende generalforsamling. Beslutningen meddeles ved opslag og behandles på den førstkommende generalforsamling, idet alene denne kan meddele eksklusion.

stk. 1 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, som indkaldes pr. mail samt på klubbens hjemmeside under ”Ekstranet” med mindst 14 dages varsel. Har man som medlem ikke adgang til elektronisk post, kan man rette henvendelse til bestyrelsen og vil få tilsendt indkaldelsen pr. alm. post. Man er som medlem selv forpligtiget til at sørge for at bestyrelsen har den rette adresse til medlemmet, både e-mail og postadresse.

stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes sidste lørdag i april i tilslutning til årets standerhejsning. Fristen for indgivelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er 31. marts. Til indkaldelsen hører dagsorden, indkomne forslag og årsregnskab.

stk. 3 Dagsorden skal mindst omfatte: • Valg af dirigent • Formandens beretning
• Godkendelse af regnskab • Fastsættelse af kontingent • Valg til bestyrelsen, jvf. § 5, stk. 3
• Valg af revisor • Indkomne forslag • Eventuelt.

stk. 4 Stemmeberettiget med én stemme er ethvert aktivt medlem, som var medlem samt fyldt 18 år ved sidste årsskifte, og som ikke er i kontingentrestance. Overdragelse af stemmeret kan ske ved skriftlig fuldmagt, som overbringes bestyrelsen. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, eller hvis mindst tre medlemmer ønsker det, skriftligt.

stk. 5 For vedtagelse af lovændringer – herunder opløsning af klubben – kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stem¬mer for forslaget. For så vidt et sådant forslag samler 2/3 flertal, men med mindre end 1/2 af klubbens stemmeberettigede repræsenteret, skal afholdes ny ekstraordinær generalforsamling indenfor 1 måned, hvor samme forslag kan vedtages endeligt med 2/3 flertal – uanset fremmøde. Til vedtagelse af andre forslag kræves, at forslaget samler flertal blandt de fremmødte – således, at et forslag falder ved stemmelighed.

stk. 6 Et forslag om nedlæggelse af klubben skal for at være gyldigt indeholde stillingtagen til disponering af klubbens aktiver.

stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/10 af medlemmerne i forening skriftligt sender bestyrelsen andragende herom. Denne er da pligtig at indkalde generalforsamlingen senest 3 uger efter modtagelsen. Dagsorden skal mindst omfatte: • Valg af dirigent • Indkomne forslag • Eventuelt

stk. 8 Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen tilser, at det reviderede regnskab foreligger tilgængeligt for medlemmerne hvert år senest 15. marts. Uden for bestyrelsen vælges årligt en revisor, der reviderer regnskabet og svarer direkte under generalforsamlingen.

stk. 1 Bestyrelsen er generalforsamlingens repræsentant, og dens beslutning vedr. force majeure samt andre forhold, der ikke kan afgøres ud fra klubbens love, har således gyldighed på linie med disse frem til førstkommende generalforsamling. Valgbar er ethvert stemmeberettiget medlem.

stk. 2 Bestyrelsen består af formand samt fire bestyrelsesmedlemmer samt mindst en suppleant, højst tre. Ansvarsposterne fordeles internt i bestyrelsen ved konstitueringen efter generalforsamlingen. Afgår et medlem i utide, supplerer bestyrelsen sig selv til godkendelse på næste generalforsamling.

stk. 3 Hvert bestyrelsesmedlem har en funktionstid på to år. Formanden og to andre
vælges i lige år – de øvrige i ulige år. Suppleanten/suppleanterne vælges hvert år til generalforsamlingen. Med undtagelse af formanden konstituerer bestyrelsen sig selv og udvælger en formandssuppleant.

stk. 4 Bestyrelsesmøder afholdes, når mindst et bestyrelsesmedlem ønsker det. Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Sekretæren udformer for hvert møde et beslutningsreferat. Spørgsmål vedr. procedure, kompetence etc. kan i tvivlstilfælde forelægges revisor, hvis stillingtagen da er dikterende for bestyrelsen.

stk. 5 Bestyrelsen forestår informationsformidling via klubbens hjemmeside, opslagstavler og klubblad. Bestyrelsen er pligtig løbende at forholde sig til den debat, der måtte fremstå i disse medier.

stk. 6 Bestyrelsen nedsætter de til klubbens daglige drift nødvendige udvalg med skriftligt affattede kommissorier, der skal være tilgængelige for klubbens medlemmer. Bestyrelsen skal være repræsenteret i alle udvalg med mindst ét medlem og godkende udvalgets øvrige medlemmer. Kommissoriet for udvalg, der har en permanent eller fast tilbagevendende funktion, skal fremlægges til godkendelse på førstkommende general¬forsamling.

stk. 7 Fungerende udvalg aflægger beretning den 1. lørdag i oktober i tilslutning til årets standerstrygning.

Vedtægterne kan ses herunder som pdf-fil.

Referater

Her kan du se referater fra generalforsamlinger, medlemsmøder, regnskaber og budgetter for kajakklubben som pdf-, excel- eller wordfiler.

2024

Referat generalforsamling lørdag den 27. april 2024

2023