Ordensreglement

Husorden i det nye klubhus

Kære medlemmer
Da vi nu har taget det nye klubhus i anvendelse, vil vi gerne indføre en ny husorden.
I første omgang bliver det en midlertidig løsning, da vi ikke har fundet ud af de nærmere detaljer.

Ingen udendørs fodtøj i klubstuen

Du skal tage dit fodtøj af, når du kommer ind. Hvis du har brug for sutsko/sokker, lan du enten bruge dem, der allerede står der til låns, eller medbringe dine egne.

Ingen udendørs fodtøj i omklædning

Det gælder også kajaksko.

Jeg håber på alles forståelse – og at det nok bare er et spørgsmål om tilvænning.

Med venlig hilsen
Steen Agerskov Sørensen

Ordensreglement

Ethvert aktivt medlem har ret til en kajakplads, såfremt en sådan kan anvises. Retten til kajakpladsen kan kun opretholdes, såfremt kajakken opfylder de af DKF stillede krav, og tildelingen/opsigelsen sker efter følgende regler:

Tildeling af plads:
– man opskrives til en plads ved at kontakte formanden, som vedligeholder en liste over ansøgere, med dato for ansøgningen og dermed rangordningen mellem ansøgere
– tildelingen af pladsen sker efter rangordning og efter frigivelse af pladser efter nedenstående betingelser for bevaring af plads:

  • km-krav er 200 km i seneste sæson, roet af ejeren af kajakken og i den kajak, som har pladsen
  • sæsonen går fra standerstrygning til standerstrygning
  • pladserne frigøres i takt med antallet af ansøgere til plads
  • alle med plads i bådehallen, og som ikke har roet 200 km får direkte besked
  • eventuel opsigelse af pladsen sker umiddelbart efter standerstrygning
  • får man besked på, at man ikke opfylder km-kravet, og derfor er opsagt, skal man snarest gøre pladsen ledig
  • får man besked på, at man ikke opfylder km-kravet, men at man kan beholde pladsen, har man pladsen til næste standerstrygning
  • bestyrelsen kan dispensere for km-kravet i særlige tilfælde, f.eks. aktive instruktører, som tilbringer mange timer i kajakken men ikke ror mange km.

Bestyrelsen har retten til at beslutte dette.

Udlån af kajakker til medlemmer af andre klubber

Aktive medlemmer af Krogen kan invitere medlemmer fra andre klubber, der har de fornødne færdigheder med på rotur i Kajakklubben Krogens kajakker og tilhørende udstyr uden omkostninger.

Aftørring af kajakker

Inden kajakkerne lægges i hus skal de være således aftørrede, at de ikke drypper på den, der ligger under.
Opbevaring, mærkning af løse dele
Alle løse dele så som redningsvest, overtræk, svampe, klude etc. skal opbevares i kajakkerne eller de dertil indrettede pladser. Alle løse dele skal være tydeligt mærkede med navn. Andre ejendele, som opbevares uden for kajakkerne skal anbringes efter bestyrelsens anvisning.

Pagajer

Pagajer må af hensyn til andre kajakker ikke anbringes i kajakken, men i dertil indrettede stativer.

Opførsel, rygning og private ejendele

I klubhuset er det forbudt:
– At smide affald og lign. på gulvet.
– At optræde på en sådan måde, at det er generende for naboer eller for de mennesker, der færdes på havnepladsen.
– At ryge i omklædning, træningslokale og sauna. Private ejendele såsom overtøj, bøger o. lign. må ikke efterlades i samlingsstuen, men henvises til de dertil indrettede steder.

Rengøring

Det er vedtaget, at rengøring foregår i turnus mellem alle aktive, voksne medlemmer, dog med få undtagelser, som kan besluttes af bestyrelsen.

Affald

Affald af enhver art skal kastes i skraldespanden (inde i huset) eller i affaldsstativet (på havnepladsen) og må under ingen omstændigheder efterlades andre steder.

Medlemmernes pligter i øvrigt

På bådreparationspladsen rydder man op efter sig, således at pladsen altid fremtræder ordentligt og pæn.
Man må ikke optage mere tid end nødvendigt på pladsen, da andre også skal kunne komme til.

I øvrigt er medlemmerne pligtige til at rette sig efter bestyrelsens anvisninger.

Klublokale og køkkenafdeling

Klubben er åben hver dag for medlemmerne. Alle er forpligtet til at rydde op efter sig selv, inden man forlader lokalerne, således at disse altid fremstår i ordentlig og præsentabel stand.

Nøgler – adgang til klub- og omklædningsrum

Elektroniske nøgler til klubben kan købes til ejendom af aktive medlemmer over 15 år til et af bestyrelsen fastsat beløb.
Nøglen åbner klubhuset og må kun benyttes af medlemmer samt gæsteroere.

Ordensreglement som pdf-fil (49.3 Kb)

Nøgler til klubhus

Administration af nøgler klik her.

Formularen kan bruges til at:
– Bestille ny nøgle
– Spærre en bortkommet nøgle
– Fejlmelde en beskadiget nøgle
– Aflevere nøgle

Udlevering af ny nøgle og håndtering af fejlmeldinger aftales individuelt.

Rengøring i kajakklubben

Her er listen over hvem, der har opgaven med rengøring.

Listen indeholder kun aktive, voksne medlemmer og ikke støtte, gæste-, ungdoms,- eller æresmedlemmer.

Dit navn på listen er fornavn + det første bogstav i efternavn, f.eks. “Pernille S” – det er alene for at gøre den nogenlunde anonym for uvedkommende.

Der vil blive sendt mails til alle rengøringshold, så de kan kontakte hinanden.