Generalforsamling lørdag den 30. april 2022

Kajakklubben Krogen, Helsingør
 1. Valg af dirigent:
  Lene Espersen blev valgt
 2. Valg af referent:
  Bjarne Kjær blev valgt.
 3. Godkendelse af dagsorden:
  Blev godkendt
 4. Formandens beretning:
  Steen A. Sørensen takkede de mange frivillige, der er med til at holde gang i kajakklubben. Det gælder de frivillige instruktører på begynderhold. Det giver fx en indtægt til klubben på 60-80.000 kr. og er med til at bevare antallet af medlemmer eller giver flere medlemmer. Der var også tak til de frivillige bag klubaftener, reparation af kajakker og alle de daglige gøremål fx indkøb. Der var også en tak til de mange frivillige bag klubhusbyggeriet og de frivillige bag Kronborgløbet. Det gælder også rengøringen i klubhuset, der varetages af frivillige som en del af klublivet.
  Der er kommet et forslag om at klubben skal købe sig til professionel rengøring. Det er kun ganske få medlemmer, der ikke vil deltage i rengøringen. I dag tager det hvert medlem 2-3 timer pr. år med rengøring en gang hver måned i vinterhalvåret og en gang ugentligt i sommerhalvåret. Med øget brug af klubhuset er der nok behov for mere rengøring i vinterhalvåret. Skal klubben benytte professionel hjælp til rengøring vil det koste omkring 40.000 kroner eller ca. 300 kroner pr. medlem.
  Endeligt sluttede formanden af med at præsentere klubbens nye logo udarbejdet af en professionel designer. Flere roste det nye logo.
  Beretningen blev godkendt.
  5. Godkendelse af regnskabet for 2021:
  Kasserer Søren Olsen oplyste, at der har været problemer med banken, der ved en fejl havde lukket klubbens MobilePay-konto. Derfor var regnskabet først sendt ud (på hjemmesiden) en uge før generalforsamlingen. De samlede indtægter har været på 280.972 kr. Heraf 126.750 kr. i kontingent.
  De samlede udgifter har været 792.754 kr. De største udgiftsposter har været indkøb af havkajakker for 23.600 kr. indkøb af surfski for 52.506 kr., el i det gamle klubhus 21.540 kr. og ikke mindst inventar til nyt klubhus og bådehal på 574.317 kr. (Pengene hertil er hentet fra klubbens byggefond, der nu indgår i klubbens regnskab). Indtægter minus udgifter er et minus på 511.782 kr.
  Samlet er klubbens aktiver ved udgangen af 2021 på 372.568 kr. Og nu på 495.634 kr.
  Der var en længere debat om depositum for nøgler/nøglebrikker. I dag betales 300 kr. for nøgle til klubhus/bådehal. De refunderes ved aflevering af nøgle fx ved udmeldelse. Og nøgledepositum indgår i gældsposten (med 32.400 kr.). Tidligere ”kostede” en nøglebrik 100 kr. På generalforsamlingen i 2021 blev spørgsmålet om tilbagebetaling af de 100 kr. også drøftet, og der var den gang enighed om at de 100 kr. ikke skulle udbetales, men indgå i klubben.
  Regnskabet blev godkendt.
  6. Orientering fra kassereren (herunder budget 2022):
  Søren Olsen oplyste, at der er budgetteret med indtægter på 270.950 kr. og udgifter på 201.550 kr. og et overskud på 69.400 kr. De største indtægtsposter er kontingent med 175.350 kr. og begynderkurser 60.000 kr. På udgiftssiden er de største poster indkøb af havkajakker for 34.000 kr. og indkøb af surfski på 34.000 kr.
  Budgettet blev godkendt.
  7. Fastsættelse af kontingent:
  Efter indstilling fra bestyrelsen blev foreslået uændret kontingent, dvs. 1.500 kr. årligt for voksne aktive medlemmer. Det blev vedtaget.
  8. Valg til bestyrelsen jf. § 5 stk. 3.
  o Valg af formand for 2 år:
  Steen A. Sørensen blev genvalgt.
  o To bestyrelsesposter for to år:
  Anders Jensen og Christian Boehm blev genvalgt.
  9. Valg af 1-3 suppleanter for et år:
  Dorthe Monica Nielsen og Susanne Høgsgaard Hansen blev valgt.
  10. Valg af revisor:
  Hanne Nielsen blev valgt.
  11. Indkomne forslag:
  Forslag fra Michael Røpke om at købe rengøring eksternt i stedet for den nutidige ordning med at vi gør det selv i turnus. Forslaget blev forelagt af bestyrelsen, da forslagsstilleren ikke selv kunne være med på generalforsamlingen.
  Ifølge formanden er der indhentet tilbud fra flere og prisen vil være 36.000-45.000 kr. med rengøring to timer ugentligt. Prisen svarer til ca. 300 kroner pr. medlem årligt. Eller til køb af tre kajakker
  Der var en lang debat om rengøringen med flere forslag til rengøring. Bl.a. at få et firma til at stå for rengøring i underetagen, mens klubbens medlemmer selv klarer rengøring i klublokalet, forslag om at betale sig fra rengøring ved at betale til andre klubmedlemmer og forslag om bedre instruktion til rengøringsholdene, mulighed for at bytte tider for rengøring og evt. indkøb af robotstøvsuger og/eller rengøringsmaskine.
  Ved afstemninger stemte 1 for at lade et privat firma stå for rengøring.
  1 stemte for opdeling så privat firma står for rengøring i underetagen og medlemmer selv for klublokalet.
  1 stemte for at medlemmer, der ikke vil deltage i rengøring, betaler andre medlemmer 300 kr. for at gøre det.
  Resultatet er, at klubbens medlemmer fortsætter den nuværende turnusordning og selv klarer rengøring.

12. Orientering fra udvalgene:
o Status på begynderhold (Hav og Tur/Surf):
Steen A. Sørensen oplyste, at 5 er tilmeldt begynderhold for tur/surfski, 12 er tilmeldt havkajakkursus i juni (med to på venteliste) og 6 er tilmeldt havkajakkursus i august.
Anders Jensen oplyste at begynderhold Tur/surfski vil blive undervist i surfski frem for turkajak. Der er købt mange nye surfski og uddannet nye surfski-instruktører.
Han gjorde opmærksom på, at turkajakroere gerne må anvende surfski, men skal overholde regler for turkajak.
o Andre udvalg:
Cedrik Goueffon oplyste, at handicaproningen starter mandag den 2. maj.
Torben Granat sagde at der er god gang i havkajakroningen. 10-15 roere har deltaget i IPP3 træningsforløb i vinterhalvåret og en del kan gå op til prøve til efteråret. Man behøver ikke at gå op til prøve men bare være med for at dygtiggøre sig.
Grethe V. Bøgh sagde, at der tidligere er nedsat et klubarrangement-udvalg, men at der ikke har været nye møder. Steen oplyste, at planen er, at den sidste onsdag i hver måned skal være klubaften og alle kan skrive sig på listen med klubarrangementer.
o Nyt udvalg for Saunaprojektet:
Steen A. Sørensen sagde, at det har været drøftet om klubben selv indretter sauna, men det kan blive vanskeligt med byggeregler og de kommunale regler. Alene i materialer vil udgiften blive 70.000 kr. Skal det udføres af et professionelt firma vil prisen være omkring 200.000 kr. Klubben har formentlig pengene til det med støtte fra forskellige fonde m.m.
Med i Sauna-udvalget kom: Søren Olsen, Peter Bo Larsen, Hanne Nielsen og en repræsentant for bestyrelsen.
o Nyt udvalg for ophængning af minder/klenodier fra gammelt klubhus:
Sanne Gudmann så gerne, at det gamle kajakskelet (Grønlænderkajak) fra det gamle klubhus hænges op og måske et par andre ting. Med i udvalget kom Sanne Gudmann, Per Frost og Lone Petersen.
13. Eventuelt:
Torben Granat oplyste, at der i juni er en havkajak-minitræf med overnatning til Hven med ham som turleder fra Krogen.
Peter Bo Larsen spurgte, om der kan holdes private arrangementer i klubhuset. Det afviste Steen A. Sørensen, da det er kommunens ejendom, og de fastholder at der ikke må holdes private fester. Der må godt laves klubarrangementer, men bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet.

Efter generalforsamlingen, der sluttede kl. 19.12, var der standerhejsning med helt ny stander med klubbens nye logo.