Generalforsamling lørdag den 27. april 2024

Kajakklubben Krogen, Helsingør

Referat Generalforsamling i Kajakklubben Krogen – 27. april 2024
27 deltagere

1. Valg af dirigent: Birgit Mortensen

2. Valg af referent: Lisa Kjær

3. Godkendelse af dagsorden: Ja

4. Formandens beretning: se nedenfor

5. Godkendelse af regnskaberne for 2022 og 2023: se nedenfor

6. Orientering fra kassereren (herunder budget 2024): se nedenfor

7. Fastsættelse af kontingent: Uændret

8. Valg til bestyrelsen jf. § 5, stk 3

To bestyrelsesposter for 2 år – følgende er på valg:
# Anders Jensen (modtager ikke genvalg): Lone Petersen er valgt
# Christian Boehm (modtager ikke genvalg): Mats Pettersson er valgt

9. Valg til Formandsposten jf. § 5, stk 3

Steen Agerskov Sørensen (modtager genvalg): genvalgt

10. Valg af 1-3 suppleant/-er for 1 år: Erik Tang, Susanne Høgsgaard og Gitte Pedersen er valgt

11. Valg af revisor: Susanne Høgsgaard er valgt (og har accepterer opgaven)

12. Indkomne forslag: Ændring af vedtægter vedrørende kontingent for ny indmeldte: Alle
fremmødte (27) stemte for, men der kunne ikke samles 50% af samtlige medlemmer, hvorfor der
indkaldes til ekstraordinær G/F iht. §4 stk. 5.

13. Orientering fra udvalgene: se nedenfor

14. Eventuelt: se nedenfor

4) Formandsberetning
Sauna
I løbet af 2023 blev det endelig besluttet at saunaen skulle opføres, idet der var en gruppe engagerede folk, der tog initiativet til at designe og konstruere den. Vi har haft indvielse og fejring af den, men det er værd at nævne, at uden Erling Saxholt var det nok ikke sket (lige så effektivt og billigt).

Nøglesystem
Nøglesystemet har voldt nogle problemer, bl.a. låsen i kajakopbevaringen, og flere nøgler, som ikke virkede længere. Der er indleveret otte nøgler til Låsesmeden som reklamation. Kommunen har planer om at udskifte i hvert fald låsen i kajakopbevaringen med en elektronisk aflæser (ligesom nøglebrikker). Jeg har anbefalet, at de også udskifter låsen til klubhuset – mod havnen.

IPP udd. og instruktører
Der er fortsat gang i uddannelsen af dem, der gerne vil være instruktører eller bare bedre kajakroere – her taler vi primært om IPP- og Instruktør-niveauerne. Surfski: Rigmor har fået I2. Henrik og Mats er på vej. Havkajak: Emil, Gitte, John og Lone er i I2-forløb hos Jan J. Torben/Steen på Instruktør 3.

Kasserer, regnskab
Allerede sidste år vidste vi, at tidligere kasserer ikke fik afsluttet 2022 regnskabet til G/F, men vi troede til det sidste, at det kom på plads i løbet af året, og at 2023 også ville blive afsluttet. Men pga. helbredsproblemer, har kassereren ikke haft mulighed for at gøre det, og vi har forsøgt at finde en anden til at hjælpe – uden held – indtil Anette dukker op som redningen. At få adgange til banken for den nye kasserer (og formanden) har været et rent mareridt, og det tog op mod to måneder og ca 30 underskrifter.
Men nu virker det – og regninger bliver betalt til tiden. Tak til Anette for at træde ind og være vores
kassemester, som sikrer, at alt går for sig på rette vis. Vi har så også kunnet genskabe regnskabet for 2022
og fuldføre det for 2023 i et nyt system – som består af Excel. Systemet har kunnet bevise, at det virker, idet alle posteringer er bogført, og alle banksaldi passer på øre.

Hjemmeside
I løbet af året har vi fået ny hjemmeside ved hjælp fra vores nye Webmaster, Birgit. Bjarne har valgt at træde tilbage efter mange år på den post – og tidspunktet er velvalgt, da den gamle hjemmeside var moden til udskiftning. På den nye hjemmeside er det forsøgt at gøre det mere enkelt og overskueligt, men der er måske stadig noget, som skal forbedres. Det er mest omkring hvor man lægger f.eks. blivende information og knapperne til nøgle, kajakpladser o.l.

Hændelser ved vand
(Roman af Kerstin Ekman. Begynder med at to er myrdet, og udvikler sig derfra.)
Kajak er jo også ”hændelser ved vand” eller ”på vand”. På vandet kan meget gå galt, og det er det, vi træner og uddanner os til at undgå. For at undgå ulykker skal man vide hvad man gør, hvor ens grænser er, og hvordan forholdene er. Alt sammen noget, vi gør hver gang, vi tager på vandet – nogle gange er det ret simpelt, fx: vandet er 20 gr. Ingen uvejr i sigte. Vi tager langs kysten med ro-kammeraterne. Andre gange bliver det mere kompliceret: f.eks. hvis vi ror alene, langt fra kysten, i ustadigt vejr, i koldt vand, i kraftig vind, med manglende eller forkert udstyr. Når vi taler om risiko er der to faktorer, der gælder:

1. Effekten af det indtrådte
2. Sandsynligheden for at noget indtræder

Hvis man surfer i store bølger med pålandsvind på gummistranden, kan du risikere at kæntre og slå hovedet mod en sten (ret alvorligt), men sandsynligheden er jo ret lille for at ramme en sten. Stor risiko pga. effekten. Hvordan kunne man mindske risikoen: tag hjelm på! Jeg vil derfor til stadighed opfordre alle til at tage risikoen alvorlig – og selvom sandsynligheden for ulykke er lille.

Klubaftener
VI har i vintersæsonen haft nogle klubaftener, dog ikke så mange, som vi havde håbet på.
En aften var om turledelse, og aftenen skulle gerne vise, at turledelse er noget, som vi også skal tage alvorligt, når vi er på fælles ture og skal udforske nye steder, krævende forhold, have forskellige niveauer med. Turledelse har til formål at undgå ulykker for en gruppe, dvs. at der er en, der tager lederrollen på sig og sørger for at hele gruppen kommer helskindet hjem.
En særlig ting ved hændelser i grupper er, at tingene kan eskalere, dvs. et der sker en lille ting, som udvikler sig til en større ting, evt. med flere implicerede. Derfor er det vigtigt, at turlederen har det overblik og de kundskaber, der skal til i de givne forhold, både til at forudse mulige hændelser, at lægge og korrigere planer, at kunne sætte de rette foranstaltninger ind i tilfælde af hændelser, og at kunne agere leder, hvis tingene spidser til. Det siger sig selv, at det kræver nogle kompetencer, som kun opnås ved at uddanne sig og træne til det i de forhold, man skal agere turleder i.

Turplanlægning
Den sidste klubaften var om turplanlægning. Ligesom sidste år kom der mange gode forslag op, og vi håber, at der er ture for alle i klubben, og at mange gerne vil deltage.

P-plads kajaktrailer
Der sættes en vipbar pullert på yderste plads, så opfylder det kravene fra kommunen mht. nye p-regler.

DKF Uddannelsescenter
Vi har indgået aftale med DKF om at uddannelsescenter. Nye regler gør at klubber kun kan uddanne op til IPP2 og instruktør 1, medmindre man er UC. Som UC kan klubben afholde kurser på højere niveau, hvis man kan stille med instruktører. Pladser på disse kurser skal også tilbydes eksterne.

5) Godkendelse af regnskaberne for 2022 og 2023: godkendt
Ekstraordinære omkostninger 2022: Logo, Skilte, klubtrøjer, bukke udenfor.
Ekstraordinære omkostninger 2023: Liveband til julefrokost, sauna; Ekstraordinære indtægter: 30.000 kr.
fra Helsingør Kommune til surfski, Anders.

6) Orientering fra kassereren (herunder budget 2024): godkendt
Der er budgetteret med underskud, 10.000 kr. til el fordi vi har sauna, indkøb af trailer
Ekstraordinære indtægter: 35.000 kr. fra Friluftsrådet til surfski til 2 personer, Lisa.

13) Orientering fra udvalgene
Kronborgløbet: Anders orienterede om opgaver i forbindelse med DM og afholdelse af et lidt større arrangement end normalt. 24/8 er der DM i surfski og havkajak, 25/8 er der socialt løb. Vi skal arrangere overnatning, mad i klubben, bustransport og alt det normale til løbet. Alle er velkomne til at melde ind til Anders, hvis de har mulighed for at hjælpe, der er både små og større opgaver. Der bliver hængt en liste op.

Indkøb: Turkajak folk har brug for en ekstra stabil turkajak til vintertræning. Har efterfølgende sent info om at vi har et stort antal turkajakker i klubben. 15 stk. turkajakker har fået nummer i bådhallen og skulle være brugbare: Tur 11, Tur 36, Tur 38, Tur 05, Tur 09, Tur 37, Tur 25, Tur 24, Tur 20, Tur 14, Tur 35, Tur 28, Tur 74, Tur 71, Tur 77. Der er højest sandsynligt flere turkajakker, som ligger på fjerde eller femte hylde og som trænger til en reparation. Allan ser på om vi har brug for en ny eller kan reparere noget af det vi har.

Surfski: SS2 indkøbes for midler fra Friluftsrådet.

Åbent hus den 5/5: mulighed for at prøve en surfski, alle er velkomne til at kigge forbi evt. med en kage og tage en snak om kajak med de besøgende.

Begynderkurser: 7 tilmeldte til havkajak og 6 til surfski, der er plads til flere, så del gerne budskabet om vores kurser og tilmelding på hjemmesiden.

14) Eventuelt
• Uddannelsescenter under DKF, Jan sender regler til Birgit, som lægger det på hjemmesiden
• Der bliver indkøbt en ny trailer til klubben og det undersøges hvad vores forsikring dækker: Anders og Christian
• Fællesskab og fastholdelse i klubben: vi har planlagt tirsdags- og torsdagstræning fra
standerhejsning til standerstrygning for alle kajaktyper. Du må gerne opfordre folk til at deltage.
Alle opfordres til at hanke op i folk og spørge om de vil med på vandet. Bestyrelsen opfordrer
medlemmer til at kommunikere bredt og gerne via MemberLink, som alle har adgang til.
Det vil også være godt, hvis du arrangerer en tur for begyndere og let øvede i løbet af sommeren.
• Græsareal ved siden af klubben er lejet ud til sejlklubben, vi må finde et andet sted at undervise og opvarme begyndere.
• Vi må gerne bruge jolle isætningspladsen, hvis de ikke selv bruger den.
• Elastikker til traileren efterlyses.